You can trust our Chinese team!
Sogou wechat 2021-08-08 21:11:23

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture

 picture


 xinhua
xinhua
News has depth Thought has temperature
1507 Original content
official account


source : xinhua · Treasure youth studio


planning Liu Jian   Xu Shanna   money Tong

Supervise the manufacture of : Zhou Hongjun Liu Jiawen

To supervise : Ni Hong Mou Yan autumn   Zhang Lihong

As a whole : Liang Tiantian

Design : Cha ru Qian Liu Yanqiu   Wang Chenxi

edit : GUI Ting

proofreading : Liu Yiran

 picture

Praise the Chinese team !

版权声明
本文为[Sogou wechat]所创,转载请带上原文链接,感谢
https://fheadline.com/2021/08/20210808210956949l.html
相似文章

2021-08-09